Actievoorwaarden Happy 25th BeeDay!

ACTIEVOORWAARDEN

Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de campagne “Happy 25th BeeDay”, inclusief het promotioneel kansspel dat hier onderdeel van uitmaakt (hierna: “Actie”) en georganiseerd wordt door BP Europa SE - BP Nederland, branche van BP Europa SE, gevestigd te Hamburg, kantoorhoudende aan de d’Arcyweg 76 te Europoort Rotterdam, geregistreerd in het handelsregister onder nummer 24489071, (hierna: “Organisator”). Het promotioneel kansspel dient ter promotie van FreeBees.

1. Algemeen

1.1 In de Actievoorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

Actieperiode: De periode waarin het mogelijk is om aan de actie deel te nemen en kanskaarten worden uitgereikt, te weten 30 maart t/m 1 juli 2022. Ontvangen kanskaarten kunnen tot uiterlijk 15 juli 2022 bij een transactie worden ingeleverd om te laten scannen voor een mogelijke prijs.

Deelnemer: De natuurlijke of rechtspersoon die in de administratie van FreeBees geregistreerd staat als gebruiker van een FreeBees-spaarkaart en gedurende de Actieperiode voldoet aan de vereisten om deel te nemen aan de actie en deelneemt aan de Actie.

Trekking: Het proces waarbij op onafhankelijke wijze Winnaars van prijzen worden aangewezen op een bepaald moment.

Winnaar: De Deelnemer die door middel van de Trekking is geselecteerd als winnaar van een prijs.

1.2 De Organisator handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.

1.3 De door de FreeBees-kaarthouder verstrekte persoonsgegevens worden door FreeBees B.V. centraal geadministreerd in een database die in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”) wordt bijgehouden en is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens te ‘s Gravenhage.

1.4 De Organisator is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de Actieperiode te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de Actie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat de Organisator daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens Deelnemer(s) of andere partijen. Wijziging of aanpassing van de Actie zal door de Organisator via haar website bekend worden gemaakt en zullen nimmer ten nadele van de Deelnemers zijn.

1.5 Indien één of meer bepalingen van de Actievoorwaarden nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige Actievoorwaarden aan.

1.6 Behoudens opzet of grove schuld, zijn de Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze verband houdende met de Actie.

2. Deelname

2.1 Elk in Nederland woonachtig persoon, die de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft en die deelneemt aan het FreeBees spaarprogramma, is gerechtigd aan deze Actie deel te nemen met in achtneming van hetgeen in deze Actievoorwaarden vermeld staat.

2.2 Personen, die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, die nog niet in het bezit zijn van een FreeBees-spaarkaart en willen deelnemen aan de Actie kunnen kosteloos een FreeBees-spaarkaart aanvragen bij een bemand bp-station, op freebees.nl of in de BPme app.

2.3 Eenieder die werkzaam is krachtens arbeidsovereenkomst of anderszins bij een van de ondernemingen die deel uitmaken van de bp-groep en andere gelieerde ondernemingen kan tegen de Actievoorwaarden deelnemen aan de Actie.

2.4 De Actieperiode loopt van 30 maart t/m 1 juli 2022.

2.5 Deelname is uitsluitend mogelijk tijdens de Actieperiode. Ontvangen kanskaarten kunnen tot uiterlijk 15 juli 2022 bij een transactie worden ingeleverd om te laten scannen voor een mogelijke prijs.

2.6 Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer zich akkoord met de Actievoorwaarden en is de Deelnemer gebonden aan de Actievoorwaarden.

2.7 Aan deelname zijn geen verdere kosten verbonden.

2.8 De aan de Actie deelnemende bemande bp stations zijn herkenbaar aan het promotiemateriaal.

3. De Actie

3.1 De Actie is alleen geldig in Nederland.

3.2 Bij een minimale besteding van € 25 (exclusief tabak-aankopen) bij deelnemende bp tankstations in de periode van 30 maart t/m 1 juli 2022 ontvangt Deelnemer een kanskaart met daarop een barcode, zolang de voorraad strekt. Bij een volgende transactie (waaraan geen minimale besteding is gekoppeld) kan Deelnemer de barcode op de kanskaart laten scannen voor een mogelijke prijs. Gewonnen prijzen (in de vorm van FreeBees) worden direct automatisch bijgeschreven op de FreeBees-kaart van de Deelnemer. Er geldt een maximum van één te scannen barcode op een kanskaart per FreeBees-kaartnummer per dag.

3.3 Het prijzenpakket bestaat uit de volgende prijzen:

  • 10 x 250.000 FreeBees

  • 250 x 2.500 FreeBees

  • 27.500 x 250 FreeBees

3.4 De totale waarde van het prijzenpakket voor de gehele Actie bedraagt € 100.000,- (incl. BTW).

3.5 Eventueel verschuldigde kansspelbelasting wordt betaald door de Organisator.

3.6 De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld.

3.7 Gewonnen prijzen komen, met in achtneming van de overige bepalingen van deze Actievoorwaarden, volledig toe aan degene die in de administratie van FreeBees B.V. geregistreerd staat als gebruiker van het FreeBees-kaartnummer die heeft deelgenomen aan de Actie als Deelnemer en waarvan de winnende kanskaart is gescand.

4. Slotbepalingen

4.1 Over de uitslag van de Trekking en de toekenning van prijzen kan niet worden gecorrespondeerd.

4.2 De Organisator is gerechtigd Deelnemer(s) te diskwalificeren als zij van mening is dat de Deelnemer(s) niet conform de Actievoorwaarden handelen, dan wel indien de Deelnemers anderszins op onrechtmatige wijze deelnemen aan de Actie.

4.3 Voor vragen kan telefonisch contact worden opgenomen met de Organisator via 085 0028405.

4.4 Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend bij de Organisator:

BP Europa SE – BP Nederland

T.a.v. Afdeling Marketing

Postbus 1131

3000 BC Rotterdam