Actievoorwaarden Happy Hour

Deze Actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de campagne “Happy Hour” die georganiseerd wordt door BP Europa SE - BP Nederland, branche van BP Europa SE, gevestigd te Hamburg, kantoorhoudende aan de d’Arcyweg 76 te Europoort Rotterdam, geregistreerd in het handelsregister onder nummer 24489071, (hierna: “Organisator”).

1. Algemeen 1.1 In de Actievoorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan: Actieperiode: De periode waarin het mogelijk is om aan de Actie deel te nemen, te weten 22 februari t/m 5 mei 2023. De extra FreeBees die de Deelnemer met de Actie kan sparen, kunnen ook na de Actieperiode worden ingewisseld. Deelnemer: De natuurlijke of rechtspersoon die in de administratie van FreeBees geregistreerd staat als gebruiker van een FreeBees-spaarkaart en gedurende de Actieperiode voldoet aan de vereisten om deel te nemen aan de Actie en deelneemt aan de Actie. 1.2 De door de FreeBees-kaarthouder verstrekte persoonsgegevens worden door FreeBees B.V. centraal geadministreerd in een database die in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”) wordt bijgehouden en is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens te ‘s Gravenhage. 1.3 De Organisator is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de Actieperiode te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de Actie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat de Organisator daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens Deelnemer(s) of andere partijen. Wijziging of aanpassing van de Actie zal door de Organisator via haar website bekend worden gemaakt en zullen nimmer ten nadele van de Deelnemers zijn. 1.4 Indien één of meer bepalingen van de Actievoorwaarden nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige Actievoorwaarden aan. 1.5 Behoudens opzet of grove schuld, zijn de Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze verband houdende met de Actie.

2. Deelname 2.1 Elke in Nederland woonachtig persoon die deelneemt aan het FreeBees spaarprogramma, is gerechtigd aan deze Actie deel te nemen met in achtneming van hetgeen in deze Actievoorwaarden vermeld staat. Chauffeurs van Uber zijn uitgesloten van deze actie. 2.2 Personen die nog niet in het bezit zijn van een FreeBees-spaarkaart en willen deelnemen aan de Actie kunnen kosteloos een FreeBees-spaarkaart aanvragen bij een bemand bp-station, op freebees.nl of in de BPme app. 2.3 Eenieder die werkzaam is krachtens arbeidsovereenkomst of anderszins bij een van de ondernemingen die deel uitmaken van de bp-groep en andere gelieerde ondernemingen kan tegen de Actievoorwaarden deelnemen aan de Actie. 2.4 De Actieperiode loopt van 22 februari t/m 5 mei 2023

2.5 Deelname is uitsluitend mogelijk tijdens de Actieperiode. De ontvangen FreeBees kunnen ook na deze periode worden ingewisseld, met inachtneming van de algemene voorwaarden van FreeBees. 2.6 Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer zich akkoord met de Actievoorwaarden en is de Deelnemer gebonden aan de Actievoorwaarden.

3. De Actie 3.1 De Actie is alleen geldig bij bemande bp stations in Nederland en die geopend zijn in de actieperiode en tijdens de in onderdeel 3.2 genoemde uren. 3.2 Als je in de periode van 22 februari t/m 5 mei 2023 tankt bij een bemand bp station, ontvang je van 7:00 tot 8:00 en van 19:00 – 20:00 tijdelijk 5 keer zoveel FreeBees per liter over de eerste 50 liter brandstof van een transactie. Voor elke liter boven de 50 liter krijg je zoals gebruikelijk 1 FreeBee. De extra FreeBees worden automatisch bijgeschreven op de FreeBees-kaart van de Deelnemer. 3.3 Alle brandstoffen tellen mee. Bij meerdere transacties op een dag met dezelfde FreeBees account, wordt alleen de eerste transactie van die dag beloond met extra FreeBees in het kader van deze Actie.

4. Slotbepalingen 4.1 De Organisator is gerechtigd Deelnemer(s) te diskwalificeren als zij van mening is dat de Deelnemer(s) niet in overeenstemming met de Actievoorwaarden handelen, dan wel indien de Deelnemers anderszins op onrechtmatige wijze deelnemen aan de Actie. 4.2 Voor vragen kan telefonisch contact worden opgenomen met de Organisator via 085 0028405. 4.3 Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend bij de Organisator: BP Europa SE – BP Nederland T.a.v. Afdeling Marketing Postbus 1131 3000 BC Rotterdam