Actievoorwaarden Precisietanken

Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de campagne “Succes met tanken!”, inclusief het promotioneel kansspel dat hier onderdeel van uitmaakt (hierna: “Actie”) en georganiseerd wordt door BP Europa SE - BP Nederland, branch van BP Europa SE, gevestigd te Hamburg, kantoorhoudende aan de d’Arcyweg 76 te Europoort Rotterdam (hierna: “Organisator”).  Het promotioneel kansspel dient ter promotie van FreeBees.

1. Algemeen

1.1   In de Actievoorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

Actieperiode: De periode waarin het mogelijk is om aan de actie deel te nemen.

Deelnemer: De natuurlijke of rechtspersoon die in de administratie van FreeBees geregistreerd staat als gebruiker van een FreeBees-spaarkaart en gedurende de Actieperiode voldoet aan de vereisten om deel te nemen aan de actie.

Trekking: Het proces waarbij op onafhankelijke wijze Winnaars worden aangewezen.

Winnaar: De Deelnemer die in de Trekking is geselecteerd als winnaar.

1.2   De Organisator handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.

1.3   De door de FreeBees-kaarthouder verstrekte persoonsgegevens worden door FreeBees B.V. centraal geadministreerd in een database die in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens wordt bijgehouden en is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens te ‘s Gravenhage.

1.4   De Organisator is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de Actieperiode te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de Actie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat de Organisator daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens Deelnemer(s) of andere partijen. Wijziging of aanpassing van de Actie, zal door de Organisator via haar website bekend worden gemaakt en zullen nimmer ten nadele van de Deelnemers zijn.

1.5   Indien één of meer bepalingen van de Actievoorwaarden nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige Actievoorwaarden aan.

1.6   De Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze verband houdende met de Actie.

2. Deelname           

2.1   Elk in Nederland woonachtig persoon, die de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft en die deelneemt aan het FreeBees spaarprogramma, is gerechtigd aan deze Actie deel te nemen met in achtneming van hetgeen in deze Actievoorwaarden vermeld staat.

2.2   Personen die nog niet in het bezit zijn van een FreeBees-spaarkaart en willen deelnemen aan de Actie kunnen kosteloos een spaarkaart aanvragen bij een bemand bp-station of op freebees.nl.

2.3   Een ieder die werkzaam is krachtens arbeidsovereenkomst of anderszins bij een van de ondernemingen die deel uitmaken van de bp-groep en andere gelieerde ondernemingen kan tegen de Actievoorwaarden deelnemen aan de Actie.

2.4   De Actieperiode loopt vanaf 6 oktober 2021 t/m 7 januari 2022.

2.5   Deelname is uitsluitend mogelijk tijdens de Actieperiode.

2.6   Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer zich akkoord met de Actievoorwaarden en is de Deelnemer gebonden aan de Actievoorwaarden.

2.7   Aan deelname zijn geen verdere kosten verbonden.

2.8   De aan de Actie deelnemende bemande bp stations zijn herkenbaar aan het promotiemateriaal.

3. De Actie

3.1   De Actie is alleen geldig in Nederland.

3.2   Bij elke brandstofaankoop bij deelnemende bp tankstations in de periode 6 oktober 2021 t/m 7 januari 2022 van precies 10,00 ltr, 20,00 ltr, 30,00 ltr, 40,00 ltr, 50,00 ltr of 60,00 ltr (op het telwerk van de pomp) ontvangt Deelnemer direct 100% extra FreeBees. Dit is resp. 10 extra FreeBees, 20 extra FreeBees, 30 extra FreeBees, 40 extra FreeBees, 50 extra FreeBees of 60 extra FreeBees. Er geldt een maximum van één “precisie tankbeurt” per dag die beloond wordt met extra FreeBees.

3.3   Daarnaast kan Deelnemer meedoen aan een prijstrekking, door het activeren van de daarvoor bestemde digitale coupon via freebees.nl/mijnpromoties of in de BPme-app. Deelnemer doet mee aan de prijstrekking zodra de digitale coupon geactiveerd is én minimaal één geldige “precisie tankbeurt” heeft plaatsgevonden. De volgorde waarin dit plaats vindt is niet van belang. Het aantal “precisie tankbeurten” is niet van invloed op de winkans, die is voor alle deelnemers aan de prijstrekking gelijk. Per deelnemer kan maximaal één prijs worden gewonnen.

3.4   Er zal één Trekking plaatsvinden om Winnaars te selecteren, op 10 januari 2022.

3.5   Tijdens de Trekking worden op onpartijdige wijze 6650 Winnaars getrokken uit alle Deelnemers die zich op geldige wijze hebben gekwalificeerd voor deelname aan de Trekking.

3.6   Het prijzenpakket bestaat uit de volgende prijzen:

  • Sony draadloze hoofdtelefoon WH1000XM3B (Zwart) ter waarde van € 195,- (25x)

  • Apple iPad 2020 32GB Wifi (Space Gray) ter waarde van € 379,- (25x)

  • Philips Premium Airfryer XXL HD9650/90 ter waarde van € 219,- (25x)

  • Nespresso Sage koffieapparaat Creatista Plus (Zwart) ter waarde van € 425,- (25x)

  • Harman kardon Citation Surround (Zwart) ter waarde van € 408,- (25x)

  • PlayStation 5 Digital Edition ter waarde van € 400,- (25x)

  • Digitale giftcard van BCC ter waarde van € 5,- (6500x)

3.7   De totale waarde van het prijzenpakket voor de gehele Actie bedraagt € 83.150,- (incl. BTW).

3.8   Eventueel verschuldigde kansspelbelasting wordt betaald door de Organisator.

3.9   De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld.

3.10 Deelnemers kunnen d.m.v. een prijschecker op freebees.nl/mijnpromoties na de Trekking controleren of zij een prijs hebben gewonnen.

3.11 Winnaars worden binnen zeven dagen na de Trekking per e-mail geïnformeerd, deze e-mail wordt verstuurd naar het e-mailadres waarmee zij geregistreerd staan in de database van FreeBees B.V. Winnaars zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid van hun e-mail adres en een correcte werking van hun mailbox, de Organisator kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het niet ontvangen hebben van (bericht over) een gewonnen prijs. Vanaf 11 januari 2022 kunnen Deelnemers ook op freebees.nl of in de BPme-app bekijken of zij een prijs hebben gewonnen.

3.12 Gewonnen prijzen komen, met in achtneming van de overige bepalingen van deze Actievoorwaarden, volledig toe aan degene die in de administratie van FreeBees B.V. geregistreerd staat als gebruiker van het winnende FreeBees-kaartnummer en ontvanger van de Wincode, ongeacht of dit ook daadwerkelijk de persoon is die de Wincode heeft geactiveerd.

3.13 Winnaars die geen e-mail hebben ontvangen binnen zeven dagen na de Trekking, kunnen zich tot uiterlijk een maand na afloop van de actieperiode melden bij de Organisator door een bericht te sturen naar FreeBees@bp.com. Indien naar het inzicht van de Organisator kan worden aangetoond dat zij de rechtmatige Winnaar zijn, zal de gewonnen prijs alsnog worden uitgereikt op een door de Organisator te bepalen wijze. Eventuele verzoeken die ná bovengenoemde termijn binnenkomen, zullen niet in behandeling worden genomen.

4. Slotbepalingen

4.1   Over de uitslag van de Trekking en de toekenning van prijzen kan niet worden gecorrespondeerd.

4.2   De Organisator is gerechtigd Deelnemer(s) te diskwalificeren als zij van mening is dat de Deelnemer(s) niet conform de Actievoorwaarden handelen dan wel indien de Deelnemers anderszins op onrechtmatige wijze deelnemen aan de Actie. Ter controle kan de Organisator aan Deelnemer vragen om de originele kassabon met Wincode te overleggen.

4.3   Acceptatie en gebruik van de gewonnen prijzen is voor rekening en risico van de Winnaars. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van de Actievoorwaarden voor het gebruik van de prijzen door de Winnaars.

4.4   Voor vragen kan telefonisch contact worden opgenomen met de Organisator via 085 0028405.

4.5   Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend bij de Organisator:

        BP Europa SE – BP Nederland         T.a.v. Afdeling Marketing         Postbus 1131         3000 BC Rotterdam