Actievoorwaarden Vertel het bp

Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de campagne “Vertel het bp - winactie 2024/2025” die georganiseerd wordt door BP Europa SE - BP Nederland, nevenvestiging van BP Europa SE, gevestigd te Hamburg, kantoorhoudende aan de d’Arcyweg 76 te Europoort Rotterdam, geregistreerd in het handelsregister onder nummer 24489071, (hierna: “Organisator”).

1. Algemeen

1.1. In de Actievoorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

i. Actie:

Bij iedere transactie met een FreeBees-spaarkaart ontvangt de Deelnemer een uitnodiging de vragenlijst op http://www.vertelhetbp.nl in te vullen met feedback over die betreffende transactie en het station-bezoek. Maandelijks wordt onder alle ingevulde vragenlijsten drie prijzen van 10.000 FreeBees verloot.

ii. Actieperiode:

De periode waarin het mogelijk is om aan de Actie deel te nemen: 1 mei 2024 tot en met 1 augustus 2025.

iii. Deelnemer:

De natuurlijke of rechtspersoon die in de administratie van FreeBees geregistreerd staat als gebruiker van een FreeBees-spaarkaart en gedurende de Actieperiode voldoet aan de vereisten om deel te nemen aan de actie en deelneemt aan de Actie.

iv: Trekking:

Het proces[GS(PI(B1] waarbij op onpartijdige wijze Winnaars van prijzen worden geselecteerd op een bepaald moment. Hierbij worden dubbele inzendingen gecheckt en uitgesloten van verdere deelname.

v. Winnaar:

De Deelnemer die door middel van de Trekking is geselecteerd als winnaar van een prijs.

1.2. De Organisator handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.

1.3. De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door FreeBees B.V. centraal geadministreerd in een database die in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) wordt bijgehouden.

1.4. De Organisator is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de Actieperiode te wijzigen of aan te passen. Ook is de Organisatie gerechtigd de Actie zonder opgave van reden te staken, te wijzigen of aan te passen. Bij wijziging van de Actievoorwaarden door de Organisator is de Organisator op generlei wijze tot vergoeding van schade gehouden naar Deelnemer(s) of andere partijen. Wijziging of aanpassing van de Actie zal door de Organisator via haar website bekend worden gemaakt en zal nimmer ten nadele van de Deelnemers zijn.

1.5. Als één of meer bepalingen van de Actievoorwaarden nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige Actievoorwaarden aan. Als zich een situatie voordoet die niet in de Actievoorwaarden is beschreven, zal Organisator een passend besluit nemen.

1.6. Onder voorbehoud van opzet of grove schuld, zijn de Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze verband houdende met de Actie.

2. Deelname

2.1. Elke in Nederland woonachtig natuurlijke persoon of rechtspersoon die deelneemt aan het FreeBees spaarprogramma, is gerechtigd aan deze Actie deel te nemen met in achtneming van hetgeen in deze Actievoorwaarden vermeld staat.

2.2. Personen die nog niet in het bezit zijn van een FreeBees-spaarkaart en willen deelnemen aan de Actie kunnen kosteloos een FreeBees-spaarkaart aanvragen bij een bemand bp-station, op freebees.nl, of in de BPme app.

2.3. Uitzondering op 2.1 is eenieder, inclusief gezinsleden, werkzaam met een arbeidsovereenkomst of anderszins bij Organisator, bij een ondernemingen die deel uitmaakt van de bp-groep, andere aan Organisator gelieerde ondernemingen of betrokken is bij de Actie.

2.4. Deelname is uitsluitend mogelijk tijdens de Actieperiode, van 1 mei 2024 tot en met 1 augustus 2025.

2.5. Deelnemers kunnen één (1) keer per kalendermaand deelnemen.

2.6. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer zich akkoord met de Actievoorwaarden.

2.7. Aan deelname aan deze Actie zijn geen kosten verbonden.

3. De Actie

3.1. Bij iedere transactie met een FreeBees-spaarkaart ontvangt de Deelnemer een uitnodiging de vragenlijst op http://www.vertelhetbp.nl in te vullen met feedback over die betreffende transactie en station-bezoek. Maandelijks wordt onder alle ingevulde vragenlijsten drie keer 10.000 FreeBees verloot. Dit staat gelijk aan €100. Bij meerdere transacties op dezelfde dag, met dezelfde FreeBees kaart, wordt de Deelnemer alleen bij de eerste transactie uitgenodigd voor het invullen van de vragenlijst.

3.2. De Actie is alleen geldig bij deelnemende bp stations in Nederland. Een overzicht met deelnemende stations is te vinden op www.freebees.nl. Alle aankopen tellen mee voor deelname (met uitzondering van wettelijk uitgesloten producten: o.a. rookwaren en loterijen).

3.3. Binnen drie werkdagen na het einde van een kalendermaand vindt onder alle geldige deelnames een Trekking plaats. Hierbij wordt willekeurig en onpartijdig drie winnende Deelnemers gekozen met behulp van een computerprogramma. Iedere Deelnemer kan maximaal één prijs per Actieperiode winnen.

3.4. De totale waarde van het prijzenpakket voor de gehele Actie bedraagt € 4.500,- (incl. BTW).

3.5. Binnen tien werkdagen na het einde van een kalendermaand zal iedere winnaar per e-mail of telefonisch op de hoogte worden gebracht van de winst. De FreeBees punten zullen vervolgens binnen drie werkdagen op hun FreeBees-account worden bijgeschreven. De prijzen zijn niet inwisselbaar voor contant geld.

3.6. Een gewonnen prijs komt, met in achtneming van de overige bepalingen van deze Actievoorwaarden, volledig toe aan de winnende Deelnemer.

3.7. De beslissing van de Organisator is definitief en bindend en er kan niet worden gecorrespondeerd over de uitkomst van de Trekking.

4. Slotbepalingen

4.1. De Organisator is gerechtigd Deelnemer(s) te diskwalificeren als zij van mening is dat de Deelnemer(s) niet in overeenstemming met de Actievoorwaarden handelen, dan wel indien de Deelnemers anderszins op onrechtmatige wijze deelnemen aan de Actie.

4.2. Op deze Actie is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechtbank in Rotterdam.

4.3. Voor vragen kan tijdens kantoortijden (9:00-17:00) telefonisch contact worden opgenomen met de Organisator via 085 0028 405.

4.4. Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend bij de Organisator via:

i. DM op de Facebook en Instagram pagina’s van bp

ii. e-mail naar info@FreeBees.nl

iii. post naar: BP Europa SE – BP Nederland

T.a.v. Afdeling OPEX

Postbus 1131

3000 BC Rotterdam

[GS(PI(B1]Wat is het process? Wellicht goed om te stellen dat het bv een algoritme betreft of iets dergelijks. Ipv Aangewezen wellicht beter om geselecteerd te gebruiken voor consistentie.[GS(PI(B2]Is dat zo?[AB3]Afhankelijk van de contact mogelijkheden die de klant heeft opgegeven in hun freebees profiel