Actievoorwaarden Vertel het bp

Deze Actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de campagne “Vertel het bp” die georganiseerd wordt door BP Europa SE - BP Nederland, nevenvestiging van BP Europa SE, gevestigd te Hamburg, kantoorhoudende aan de d’Arcyweg 76 te Europoort Rotterdam, geregistreerd in het handelsregister onder nummer 24489071, (hierna: “Organisator”).

1. Algemeen

1.1 In de Actievoorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan: Actieperiode: de duur van de campagne “Vertel het bp” vanaf de Ingangsdatum tot het moment waarop de campagne eindigt. Ingangsdatum: De datum waarop de campagne “Vertel het bp” en daarmee de Actieperiode, start, te weten 26 juli 2023. Deelnemer: De natuurlijke of rechtspersoon die in de administratie van FreeBees B.V. geregistreerd staat als gebruiker van een FreeBees-spaarkaart. 1.2 De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door FreeBees B.V. centraal geadministreerd in een database die in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”) wordt bijgehouden. 1.3 De Organisator is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de Actieperiode te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de campagne “Vertel het bp” te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat de Organisator daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens Deelnemer(s) of andere partijen. Een wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en/of de campagne “Vertel het bp” zal door de Organisator via haar website bekend worden gemaakt en zal nimmer ten nadele van de Deelnemers zijn. 1.4 Indien één of meer bepalingen van de Actievoorwaarden niet rechtsgeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige Actievoorwaarden aan. Indien zich een situatie voordoet die niet in de Actievoorwaarden is beschreven, zal Organisator besluiten op de manier die Organisator passend acht. 1.5 Behoudens opzet of grove schuld, zijn de Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze verband houdende met de campagne “Vertel het bp”.

2. Deelname

2.1 Elke Deelnemer kan aan de campagne “Vertel het bp” deelnemen met in achtneming van deze Actievoorwaarden. 2.2 Uitzondering op 2.1 is eenieder, inclusief gezinsleden, werkzaam krachtens arbeidsovereenkomst of anderszins bij Organisator, bij een ondernemingen die deel uitmaakt van de bp-groep, andere aan Organisator gelieerde ondernemingen of betrokken is bij de campagne “Vertel het bp”. 2.3 Personen die nog niet in het bezit zijn van een FreeBees-spaarkaart en willen deelnemen aan het programma kunnen kosteloos een FreeBees-spaarkaart aanvragen bij een bemand bp-station, op freebees.nl of in de BPme app. 2.4 Deelname is uitsluitend mogelijk tijdens de Actieperiode. De ontvangen FreeBees kunnen ook na deze periode worden ingewisseld, met inachtneming van de voorwaarden van FreeBees B.V.. 2.5 Een Deelnemer kan tijdens de Actieperiode eens per drie maanden deelnemen aan de campagne “Vertel het bp”. 2.6 Door deel te nemen aan het programma verklaart de Deelnemer zich akkoord met de Actievoorwaarden en is de Deelnemer gebonden aan de Actievoorwaarden.

3. Campagne “Vertel het bp”.

3.1 De campagne “Vertel het bp” is alleen geldig bij deelnemende bp stations in Nederland. 3.2 Alle aankopen tellen mee voor deelname. Indien de Deelnemer het invullen van de vragenlijst heeft voltooid, verkrijgt de Deelnemer 100 FreeBees-punten. Deze punten worden binnen 20 dagen na voltooiing van de vragenlijst bijgeschreven op het opgegeven FreeBees-spaartkaartnummer.3.3 Bij iedere transactie met een FreeBees-spaarkaart wordt de Deelnemer uitgenodigd de vragenlijst in te vullen, met een maximum van eens per 3 maanden. Bij meerdere transacties op dezelfde dag met dezelfde FreeBees kaart, leidt alleen de eerste transactie van die dag tot een uitnodiging voor het invullen van de vragenlijst. De vragenlijst kan ook worden ingevuld op vertelhetbp.nl of door het scannen van een code die op campagnematerialen staat.

4. Slotbepalingen

4.1 De Organisator is gerechtigd Deelnemer(s) van deelname uit te sluiten als zij van mening is dat de Deelnemer(s) niet in overeenstemming met de Actievoorwaarden handelen, dan wel indien de Deelnemer(s) anderszins op onrechtmatige wijze deelnemen aan de campagne “Vertel het bp”. 4.2 Voor vragen kan telefonisch contact worden opgenomen met de Organisator via 085 0028405. 4.3 Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend bij de Organisator: BP Europa SE – BP Nederland T.a.v. Afdeling Opex Postbus 1131 3000 BC Rotterdam. 4.4 Op de Actievoorwaarden en de campagne “Vertel het bp” is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden in eerste instantie voorgelegd aan de rechtbank Rotterdam.