FreeBees algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de aanvraag, de verstrekking en het gebruik van de spaarkaart in het kader van FreeBees, de promotionele actie van FreeBees B.V. waarbij kaarthouders op elektronische wijze punten kunnen sparen die kunnen worden ingewisseld tegen goederen of diensten.

Artikel 1

FreeBees

1.1 Gedurende de looptijd van het FreeBees programma ontvangt ieder aan wie namens FreeBees B.V. een elektronische spaarkaart is uitgereikt ("kaarthouder") bij deelnemende bedrijven ("deelnemers") bij het afnemen van door hen te bepalen goederen en diensten elektronische spaarpunten in een door de deelnemer vast te stellen verhouding. Deelnemer zal, op verzoek van kaarthouder, de spaarpunten toekennen uitsluitend ten tijde van de aankoop, door elektronische bijschrijving van deze punten op de voor dat doel aan de kaarthouder ter beschikking gestelde spaarkaart. FreeBees bestaat alleen in Nederland en de spaarkaart kan alleen in Nederland worden gebruikt. 1.2 Iedere natuurlijke persoon, en iedere rechtspersoon kan een persoonlijke spaarkaart verkrijgen bij één van de FreeBees deelnemers die punten toekennen. Inschrijving geschiedt op www.freebees.nl. Tijdens het inschrijvingsproces vindt verificatie plaats door een unieke activatiecode, die de kaarthouder ontvangt in het welkomstpakket. FreeBees B.V. behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen aanmeldingen te weigeren. De spaarkaart is thans een door FreeBees B.V. uitgegeven persoonlijke en genummerde, niet-overdraagbare kaart . De spaarkaart blijft te allen tijde eigendom van FreeBees B.V. De kaarthouder dient een eventuele (e-mail)adreswijziging zo spoedig mogelijk aan FreeBees B.V. door te geven. FreeBees B.V. kan in de toekomst besluiten de wijze van uitgifte van spaarpunten, de opslag hiervan en/of het inwisselen van spaarpunten op een andere wijze te laten plaats vinden, bijvoorbeeld door de vervanging van de kaart door een andere informatiedrager. 1.3 FreeBees kan te allen tijde door FreeBees B.V. worden gewijzigd of beëindigd. FreeBees B.V. kan te allen tijde de uitgifte en/of inname van spaarpunten op een bepaalde locatie (tijdelijk) beperken of uitsluiten. Wijziging of beëindiging zal duidelijk via de deelnemers en de bij artikel 2a genoemde acceptanten worden aangekondigd. De spaarpunten blijven tot 6 maanden na beëindiging geldig. Daarna vervallen de spaarpunten zonder dat daar een vergoeding in welke vorm dan ook tegenover staat.

Artikel 2 Verzilveren van spaarpunten

2.1 Het staat FreeBees B.V. vrij om het inwisselen van spaarpunten tegen goederen of diensten uitsluitend mogelijk te maken na registratie door kaarthouder bij FreeBees B.V.. Inwisselen kan bij organisaties ("acceptanten"), zoals aangegeven op freebees.nl, bij wie de kaarthouder tegen bepaalde voorwaarden goederen of diensten kan verwerven tegen afboeking van op de spaarkaart gespaarde punten. 2.2 De kaarthouder kiest bij een acceptant een goed of dienst uit. De acceptant zal vervolgens de voor dit goed of dienst het verschuldigde aantal spaarpunten afboeken. Eén spaarpunt vertegenwoordigt een nader door FreeBees B.V. vast te stellen waarde, zoals aangegeven op freebees.nl. Nadat het verschuldigde aantal spaarpunten is afgeboekt, ontvangt de kaarthouder, al dan niet na bijbetaling het aangewezen goed of dienst. Wisselgeld in contanten wordt niet gegeven. Bij eventuele reclames wordt voor zover betaling met spaarpunten plaatsvond, door de acceptant dezelfde gedragslijn gevolgd als zou de betaling anderszins hebben plaatsgevonden. 2.3 Het saldo zoals dat bekend is in de FreeBees database is bindend voor alle betrokkenen. Indien gedurende 1 jaar geen transacties plaatsvinden met een FreeBees-kaart, vervalt het gespaarde tegoed. Na een periode van inactiviteit van meer dan 5 jaar is FreeBees B.V. gerechtigd om de spaarkaart permanent te blokkeren. In dat geval zullen alle aan de kaart gekoppelde persoonsgegevens uit de systemen van FreeBees B.V. worden verwijderd.

Artikel 3 Vermissing, Diefstal of Beschadiging, Misbruik

3.1 Indien de kaarthouder zijn spaarkaart verliest of indien deze wordt gestolen of beschadigd, dient dit onmiddellijk bij de FreeBees service-lijn te worden gemeld. De kaarthouder kan een nieuwe kaart ophalen bij een van de deelnemers die spaarpunten toekennen. Na registratie van de nieuwe kaart kan de kaarthouder door telefonisch contact met de FreeBees service-lijn het meest recente saldo van de verloren, gestolen of defecte kaart elektronisch naar de nieuwe kaart over laten schrijven. Deze overschrijving geschiedt alleen indien de desbetreffende kaarthouder volledig en correct geregistreerd staat met beide elektronische spaarkaarten bij FreeBees B.V. 3.2 De kaarthouder is verantwoordelijk voor de spaarkaart en draagt het risico van ongeoorloofd gebruik en van beschadiging, bijvoorbeeld door verlies, diefstal en onbruikbaar raken van de spaarkaart. FreeBees B.V. en deelnemers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit onbevoegd gebruik van de spaarkaart. 3.3 In geval van fraude met het gebruik van de spaarkaart of het vermoeden daarvan, kan FreeBees B.V. de spaarkaart onmiddellijk blokkeren en behoudt zij zich het recht voor om aangifte te doen van de betreffende fraude. Fraude leidt tot onmiddellijke uitsluiting en het verval van het gespaarde aantal spaarpunten.

Artikel 4 Wet bescherming persoonsgegevens en fiscale aspecten

4.1 De door de kaarthouder verstrekte persoonsgegevens en de gegevens die door FreeBees B.V. worden verkregen wanneer van de spaarkaart gebruik wordt gemaakt, zullen door FreeBees B.V. centraal worden bijgehouden in een database die overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt bijgehouden en is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens te ‘s Gravenhage. 4.2 Indien de kaarthouder daarvoor toestemming heeft gegeven, worden de gegevens door FreeBees B.V. gebruikt in het kader van FreeBees en om de kaarthouder vrijblijvende informatie toe te sturen over producten, diensten en speciale acties in het kader van FreeBees, alsmede voor overige promotionele activiteiten, waartoe direct-marketing wordt gerekend. Daarnaast worden deze gegevens gebruikt door deelnemers en acceptanten van FreeBees, met inachtneming van hetgeen wordt bepaald in de Privacy statement van FreeBees (te raadplegen via https://www.freebees.nl/extra/privacyverklaring/). 4.3 FreeBees B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor eventuele fiscale gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of sparen van FreeBees spaarpunten en kaarthouder vrijwaart FreeBees B.V. onvoorwaardelijk voor alle eventuele aan kaarthouder opgelegde aanslagen, naheffingen of boetes. Correspondentieadres: FreeBees B.V. postbus 1131, 3000 BC Rotterdam