Actievoorwaarden “Word FreeBees-miljonair”

Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op het promotionele kansspel “Word FreeBees miljonair” (hierna: “Actie”) dat georganiseerd wordt door BP Europa SE - BP Nederland, branch van BP Europa SE, gevestigd te Hamburg, kantoorhoudende aan de d’Arcyweg 76 te Europoort Rotterdam (hierna: “Organisator”). Het promotioneel kansspel dient ter promotie van de BPme-app.

1. Algemeen

1.1          In de Actievoorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

•             Actieperiode: De periode waarin het mogelijk is om aan de Actie deel te nemen.

•             Deelnemer: De natuurlijke of rechtspersoon die voldoet aan de vereisten om deel te nemen aan de Actie en gedurende de Actieperiode één of meerdere digitale coupons van deze actie heeft geactiveerd in zijn overzicht van persoonlijke acties op freebees.nl of in de BPme-app.

•             Trekking: Het proces waarbij op onafhankelijke wijze Winnaars worden aangewezen uit de totale poule van Deelnemers.

•             Winnaar: De Deelnemer die in de Trekking is geselecteerd als winnaar.

1.2          De Organisator handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.

1.4          De Organisator is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de Actieperiode te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de Actie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat de Organisator daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens Deelnemer(s) of andere partijen. Wijziging of aanpassing van de Actie, zal door de Organisator via haar website bekend worden gemaakt en zullen nimmer ten nadele van de Deelnemers zijn.

1.5          Indien één of meer bepalingen van de Actievoorwaarden nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige Actievoorwaarden aan.

1.6          De Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze verband houdende met de Actie.

2. Deelname     

2.1          Elk in Nederland woonachtig persoon, die de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft, is gerechtigd aan deze Actie deel te nemen met in achtneming van hetgeen in deze Actievoorwaarden vermeld staat.

2.2          Om aan de Actie te kunnen deelnemen is bezit van een geregistreerde FreeBees-kaart vereist.

2.3          Een ieder die werkzaam is krachtens arbeidsovereenkomst of anderszins bij een van de ondernemingen die deel uitmaken van de BP-groep en andere gelieerde ondernemingen zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.

2.4          De Actieperiode loopt vanaf 16 september 2020 t/m 27 oktober 2020.

2.5          Deelname is uitsluitend mogelijk tijdens de Actieperiode.

2.6          Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer zich akkoord met de Actievoorwaarden en is de Deelnemer gebonden aan de Actievoorwaarden.

2.7          Aan deelname zijn geen verdere kosten verbonden.

2.8          De aan de Actie deelnemende bemande BP stations zijn herkenbaar aan het promotiemateriaal.

3. De Actie

3.1          De Actie is alleen geldig in Nederland.

3.2          Om deel te kunnen nemen aan een Trekking, dient Deelnemer in de 7 dagen voorafgaand aan de dag waarop de betreffende Trekking plaatsvindt een tanktransactie van minimaal 20 liter brandstof bij een bemand BP station te hebben gedaan én de digitale coupon van deze Trekking te hebben geactiveerd in de BPme-app of op freebees.nl. De volgorde waarin dit gebeurt is niet van belang.

3.3          Deelnemer kan per trekking eenmalig meespelen. Er is geen limiet aan het aantal Trekkingen waarin Deelnemer kan meespelen, mits uiteraard aan de voorwaarden zoals omschreven in artikel 3.2 is voldaan.

3.4          Er zullen zeven Trekkingen plaatsvinden om Winnaars te selecteren, op 23 september, 30 september, 7 oktober, 14 oktober, 21 oktober en 28 oktober. Op 28 oktober vindt ook de Trekking van de hoofdprijs-winnaar plaats.

3.5          Bij de eerste zes Trekkingen worden op onpartijdige wijze 650 winnende FreeBees-kaartnummers getrokken uit alle FreeBees-kaarten waarvan de eigenaar voldoet aan de voorwaarden om deel te nemen aan de Trekking. Bij de zevende trekking wordt één winnaar getrokken uit alle deelnemers aan de voorgaande zes Trekkingen.

3.6          Het prijzenpakket bestaat uit de volgende prijzen:

Voor de eerste zes Trekkingen, per Trekking:

500 x 1.000 FreeBees

100 x 5.000 FreeBees

50 x 10.000 FreeBees

Bij de zevende Trekking is er één prijs van 1.000.000 FreeBees.

Gewonnen FreeBees worden automatisch bijgeschreven op het winnende FreeBees-kaartnummer bij de eerstvolgende tanktransactie na de Trekking, mits deze vóór 1 januari 2021 plaatsvindt. Nog niet geïnde prijzen komen na deze datum onherroepelijk te vervallen. De persoon welke als eigenaar van een winnend FreeBees-kaartnummer staat ingeschreven in de administratie van FreeBees is in alle gevallen de enige rechtmatige winnaar van een prijs.

3.7          De totale maximale waarde van het prijzenpakket voor de gehele Actie bedraagt omgerekend € 100.000,- (incl. BTW).

3.8          Eventueel verschuldigde kansspelbelasting wordt betaald door de Organisator.

3.9          De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld, op de gewonnen FreeBees zijn de reguliere voorwaarden van FreeBees van toepassing.

3.11       Deelnemers kunnen vanaf de dag van de Trekking (en tot 14 dagen daarna) in hun overzicht van persoonlijke acties in BPme of op freebees.nl controleren of zij een prijs hebben gewonnen. Daarnaast zal een e-mail worden verzonden naar de Winnaars, indien hun e-mailadres bij FreeBees bekend is.

4. Slotbepalingen

4.1          Over de uitslag van de Trekkingen en de toekenning van prijzen kan niet worden gecorrespondeerd.

4.2          De Organisator is gerechtigd Deelnemers te diskwalificeren als zij van mening is dat de Deelnemers niet conform de Actievoorwaarden handelen dan wel indien de Deelnemers anderszins op onrechtmatige wijze deelnemen aan de Actie.

4.4          Voor vragen kan telefonisch contact worden opgenomen met de Organisator via 085-0028405.

4.5          Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend bij de Organisator:

                BP Europa SE – BP Nederland                 T.a.v. Afdeling Marketing                 Postbus 1131                 3000 BC Rotterdam