Actievoorwaarden Zonnige Voordeelweken

7 juni 2022

Actievoorwaarden Zonnige Voordeelweken

Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de campagne “Zonnige Voordeelweken” die georganiseerd wordt door BP Europa SE - BP Nederland, branche van BP Europa SE, gevestigd te Hamburg, kantoorhoudende aan de d’Arcyweg 76 te Europoort Rotterdam, geregistreerd in het handelsregister onder nummer 24489071, (hierna: “Organisator”).

1. Algemeen

1.1 In de Actievoorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

Actieperiode: De periode waarin het mogelijk is om aan de actie deel te nemen, te weten 1 juli t/m 30 september 2022. De extra 500 FreeBees die de Deelnemer met de actie kan sparen, kunnen ook na de actieperiode worden ingewisseld.

Deelnemer: De natuurlijke of rechtspersoon die in de administratie van FreeBees geregistreerd staat als gebruiker van een FreeBees-spaarkaart en gedurende de Actieperiode voldoet aan de vereisten om deel te nemen aan de actie en deelneemt aan de Actie.

1.2 De door de FreeBees-kaarthouder verstrekte persoonsgegevens worden door FreeBees B.V. centraal geadministreerd in een database die in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”) wordt bijgehouden en is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens te ‘s Gravenhage.

1.3 De Organisator is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de Actieperiode te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de Actie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat de Organisator daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens Deelnemer(s) of andere partijen. Wijziging of aanpassing van de Actie zal door de Organisator via haar website bekend worden gemaakt en zullen nimmer ten nadele van de Deelnemers zijn.

1.4 Indien één of meer bepalingen van de Actievoorwaarden nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige Actievoorwaarden aan.

1.5 Behoudens opzet of grove schuld, zijn de Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze verband houdende met de Actie.

2. Deelname

2.1 Elk in Nederland woonachtig persoon, die de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft en die deelneemt aan het FreeBees spaarprogramma, is gerechtigd aan deze Actie deel te nemen met in achtneming van hetgeen in deze Actievoorwaarden vermeld staat.

2.2 Personen, die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, die nog niet in het bezit zijn van een FreeBees-spaarkaart en willen deelnemen aan de Actie kunnen kosteloos een FreeBees-spaarkaart aanvragen bij een bemand bp-station, op freebees.nl of in de BPme app.

2.3 Eenieder die werkzaam is krachtens arbeidsovereenkomst of anderszins bij een van de ondernemingen die deel uitmaken van de bp-groep en andere gelieerde ondernemingen kan tegen de Actievoorwaarden deelnemen aan de Actie.

2.4 De Actieperiode loopt van 1 juli t/m 30 september 2022.

2.5 Deelname is uitsluitend mogelijk tijdens de Actieperiode. De ontvangen 500 FreeBees kunnen ook na deze periode worden ingewisseld.

2.6 Deelnemer kan op freebees.nl/mijnpromoties of in de BPme-app bekijken hoeveel al is besteed tijdens de actieperiode.

2.7 Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer zich akkoord met de Actievoorwaarden en is de Deelnemer gebonden aan de Actievoorwaarden.

2.8 Aan deelname zijn geen verdere kosten verbonden.

2.9 Alleen bp stations met een AH to go of Wild Bean Cafe nemen deel aan deze actie, de deelnemende bp stations zijn tevens herkenbaar aan het promotiemateriaal.

3. De Actie

3.1 De Actie is alleen geldig in Nederland.

3.2 Zodra je in de periode van 1 juli t/m 30 september in totaal €25,- of meer hebt besteed in de shop bij (een) deelnemend(e) bp station(s), ontvang je eenmalig 500 extra FreeBees. De 500 FreeBees worden automatisch bijgeschreven op de FreeBees-kaart van de Deelnemer.

3.3 Alleen bestedingen aan shopartikelen bij deelnemende stations tellen mee voor deze actie, m.u.v. wettelijk uitgesloten artikelen en prepaid- en cadeaukaarten. De aankoop van brandstoffen telt dus nadrukkelijk niet mee voor deze actie.

3.4 Bij een volgende transactie (waaraan geen minimale besteding is gekoppeld) kan Deelnemer de 500 FreeBees inwisselen voor €5 korting bij bp op shopartikelen, brandstof of car wash, wederom met uitzondering van wettelijk uitgesloten artikelen. De 500 FreeBees kunnen ook besteed worden bij partners van FreeBees zoals BCC, fonQ, SPORT 2000, Douglas en FreeBeesShop.nl.

3.5 De 500 FreeBees zijn niet (gedeeltelijk) inwisselbaar voor geld.

4. Slotbepalingen

4.1 De Organisator is gerechtigd Deelnemer(s) te diskwalificeren als zij van mening is dat de Deelnemer(s) niet conform de Actievoorwaarden handelen, dan wel indien de Deelnemers anderszins op onrechtmatige wijze deelnemen aan de Actie.

4.2 Voor vragen kan telefonisch contact worden opgenomen met de Organisator via 085 0028405.

4.3 Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend bij de Organisator:

BP Europa SE – BP Nederland T.a.v. Afdeling Marketing Postbus 1131 3000 BC Rotterdam